Yurt Dışı Paket Tur Sözleşmesi

Yurt Dışı Paket Tur Sözleşmesi

YURT DIŞI PAKET TUR SÖZLEŞMESİ   
TARAFLAR VE KONUSU

İşbu Paket Tur Sözleşmesi (bundan böyle ‘’Sözleşme’’ olarak anılacaktır); Barbaros Mahallesi Binnaz Sokak No: ¼ Çankaya/ Ankara adresinde mukim Tempo Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti. (bundan böyle "Tempo Turizm" olarak anılacaktır) ile aşağıda adı ve adresi belirtilen katılımcı (bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır) arasında, sözleşme içeriğinde belirtilen hizmetin ifası için imzalanmıştır. Bu sözleşme, imzalanması ile taraflarca okunmuş, kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş olur.

1. HİZMETİN ÖZELLİKLERİ, ÎFA YERİ ve YÜRÜRLÜK

1.1. Tempo Turizm ile Müşteri arasında yapılan işbu Sözleşme uyarınca, Tempo Turizm, "Ayrıntılı Tur Programı”(Ek 1) belirtilen gezi ile ilgili olarak Sözleşmede yer alan hizmetleri sağlamayı, Müşteri ise işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1.2. Tempo Turizm tarafından verilecek hizmetin temel özellikleri, turun hareket, dönüş tarihleri ve saatleri, turun süresi ile turun güzergahı (duraklama yerleri ve nakil bağlantıları dahil), ulaşım araçlarının cinsi, konaklama yeri ve sınıfı, yemek öğün sayısı ve tura dahil diğer hizmetlere ilişkin diğer bilgiler, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan "ayrıntılı tur programında’’belirtilmektedir.

1.3. Tempo Turizm ‘’ayrıntılı tur programında’’ koşullara bağlı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve bu husus Müşteri ve diğer katılımcılar tarafından kabul edilir.

1.4. Özel Gruplarda Müşteri, ayrıntılı tur programında yer alan özel fiyat koşulları, özel şartlar ve taahhütleri de içeren İşbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu Sözleşmede Tempo Turizm tarafından sağlanan hizmetlere yapılacak tüm itirazların ayrıntılı tur programına yapılmış olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.5. Yürürlük 

İşbu Sözleşme, atıfta bulunan ve Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile (Ek 1 ‘’Ayrıntılı Tur Programı’’, Ek 2 ‘’Sigorta Poliçesi Genel ve Özel Şartları’’,  Ek 3 ‘’Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni, Aydınlatma Metni’’, Ek 4 ‘’Ticari Elektronik İleti İzni’’) yürürlüğe girer. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. Sözleşme, ekleri ve uygulanması ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda Ankara mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. 

1.6. Müşteri, birden çok kişi ya da bir grup adına rezervasyon yaptırmış olması durumunda bile gruba mensup tüm katılımcılardan her biri "Ayrıntılı Tur Programı"nda yer alan koşulları yerine getirmekle ve Tempo Turizm tarafından gerekli tüm belgeleri eksiksiz ve zamanında Tempo Turizm’e ibraz etmekle yükümlüdür.

1.7 Bir grup adına imza atan Müşteri, "Ayrıntılı Tur Programını’’ ve işbu Sözleşme koşullarını aynı grup içerisindeki diğer kişilere ayrıntılı bir biçimde bildirmekle yükümlüdür ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeni ile doğabilecek anlaşmazlıklardan Müşteri ile grup içerisinde yer alan katılımcılar müteselsilen sorumludur. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu tura katılan Müşteri(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri Müşteri(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile, sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan Müşteri(ler)’nin Tempo Turizm aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler sonucu Tempo Turizm’in Müşteri(ler)’e bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel yada tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Tempo Turizm sözleşmede imzası bulunan Müşteri(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan Müşteri(ler), sözleşmeyi imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında bizzat sorumlu olduğunu kabül ve tahhüt eder.

2. GENEL KOŞULLAR

KESİN KAYIT ve ÖDEMELER 

2.1. İşbu Sözleşme ile turlarımıza kesin kayıt, gerekli ön ödemenin veya tur ücretinin yatırılması ve paket tur sözleşmesinin imzalanmasıyla yapılır. Ön ödemenin veya tur ücretinin yapılmış olması halinde Müşteri, iptal koşulları dahil işbu Sözleşme şartlarını kabul etmiş ve tura kesin kayıt yaptırmış sayılır.

2.2. İşbu Sözleşme ile turun vergiler dahil fiyatı ve ödeme şekli ile toplam satış fiyatı Ayrıntılı Tur Programında açıklandığı şekildedir.

2.3. İşbu Sözleşme ile kaydı yapılan turun bakiyesi, yurt dışı turlarda gezinin başlamasından 40 gün öncesine kadar tamamlanması gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin %25'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

3. İPTAL –DEVİR- DEĞİŞİKLİKLER 

3.1. Müşteri tarafından yapılacak iptallerde aşağıdaki koşullar uygulanır.

3.1.1 Ödenen ücret iptal/değişiklik sürelerini (Turun başlamasına 35 gün kalana kadar) kapsıyor ise;

Müşteri turun başlamasına 35 gün kalana kadar iptal/değişiklik talep etmesi durumunda ücretin tamamı iade edilir. 

3.1.2 Ödenen ücret iptal/değişiklik sürelerini geçirmiş ise;

Turun başlangıç tarihinden 34-21 gün önce iptal değişiklik talep etmesi halinde tur bedelinin %35’i, 

21 günden az bir süre kalması durumunda tur ücretinin tamamını acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

İptal durumunda yapılacak Müşteriye yapılacak olan iade/iadeler Müşterinin ücretini yatırdığı şekilde (nakit, havale, kredi kartı) olacaktır. Ödenen para birimi (Türk Lirası, Euro ve Dolar) dışında farklı bir birim, faiz yada kur farkı talep edilemez. 

Kredi kartlarına yapılan iadeler ''işlemin iptali'' vasfı taşımaktadır ve iade süresi, kart bakiyesinde yer tutma v.b hususlarda bankaların kurallarına tabidir.

3.2. Tempo Turizm gerekli gördüğü durumlarda veya turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması hallerinde Müşteri’ye bildirmek koşuluyla, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıç tarihine; 21 gün kalaya kadar iptal edebilir. Bu gibi iptallerde Tempo Turizm, Müşteriye, ödemiş olduğu tutarları kesintisiz iade eder veya Müşteri’de uygun görürse Müşteri’ye eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunabilir.

3.3. Müşteri, turun başlamasından 15 gün öncesine kadar istediği kişiye turu devredebilir. Devir eden ve devir alan kişiler, bakiye tutar ile söz konusu devirden doğan masrafları karşılamak ile müteselsilen sorumludur. Devralan, Sözleşmede imzası olmasa bile işbu Sözleşme hükümleri ile bağlıdır.

3.4. Tempo Turizm, Müşterinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, Müşteri adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde müşteriye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

3.5. Tempo Turizm, gezi esnasında doğal, sosyal, kültürel, yol ve hava koşullarından dolayı gezi güzergâhını değiştirebilir, turda değişiklik yapabilir. Havayolunu, aktarma noktalarını, konaklama tesislerini veya hareket saatlerini değiştirebilir. Bu tür durumlar esaslı sözleşme değişikliği olarak addedilemez. 

4. SEYAHAT SİGORTASI (Seyahat Güvence Sigorta Poliçesi)

4.1 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu gereği Müşterilerine "Zorunlu Paket Tur Sigortası" sağlamak zorundadır. Seyahat Güvence Sigorta Poliçesi Ayrıntılı Tur Programı'nda yer almakta olup, poliçe genel ve özel koşulları aynı zamanda Tempo Turizm’in web sitesinde Müşteri'nin bilgisine sunulmaktadır: https://tempotur.com.tr/seyahat-guvence-sigortasi-nedir (Ek 2 )

Seyahatin yarıda kesilmesi sonucu aşağıdaki teminatlar geçerlidir.

Sigorta konusu seyahatin Sigortalının ya da yakınlarının ölüm, kaza sonucu ciddi yaralanma, beklenmedik ciddi hastalık sonucu planlandığı şekilde tamamlanamaması durumunda,

1. Dönüş yolculuğunun ek konaklama dâhil harcamalarını,

2. Kullanılmayan hizmetlerin bedelini,

3. Seyahat grubuna ulaşım için gerçekleştirdiği masrafları

Yakınlık Tipi:

Sigortalının yakınlarını ifade eder; eş, aynı ikametgâhta kayıtlı hayat arkadaşı, üvey ebeveynler, sigortalının evlat edinilen çocukları dâhil çocukları, annesi ve babası, kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyük babası, kardeşlerinin çocukları (yeğenler), dayısı, amcası, halası ve teyzesidir. Yine sigortalının eşinin annesi ve babası, kardeşleri (Kayın, baldız, görümce), büyük annesi ve büyük babası, sigortalı eşinin çocukları ve/veya anne ve babasına bakmakla yükümlü ve sigortalı/belgelendirilebilir olarak çalışan bakıcıları yakınlar olarak kabul edilir. İş bu teminata hak kazanan sigortalının birlikte seyahat ettiği, aynı odayı paylaşmaları halinde akrabalık durumu aranmaksızın maksimum üç sigortalı kişi (sigortalı ve aynı odada konaklayan diğer iki kişi) teminata hak kazanır. Bakıcı; Sigortalının 1.derece kan veya sıhrî bağı olan bakıma muhtaç yakınlarına bakan kişilerdir.

4.2. Sözleşmenin imzalanması ve (temin) tazmin sonrası Tempo Turizm, Müşteri'ye seyahat sigortası yaptırır. Seyahat Güvence Sigorta Poliçesi satın alan katılımcının tur başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce, poliçede yazılı hallerde (ölüm, ciddi ve önemli kaza ve hastalık vb.) seyahatini iptal etmesi durumunda, ödediği bedel poliçe kapsamındaki limitler çerçevesinde ve poliçe şartlarına göre sigorta şirketi tarafından temin edilecektir. Tempo Turizm’in Müşteri’ye karşı Sigorta ile ilgili konularda yaşanabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.3 Her türlü sigorta işleminde ilgili sigorta poliçesinin kuralları geçerlidir. Seyahat Sigortası’nın yürürlüğe girdiğinde Müşteri ile ilgili sigorta şirketi arasında doğrudan sözleşme kurulacak ve hukuki ilişki tesis edilecek olup, Tempo Turizm, Müşteri ile ilgili sigorta şirketi arasında sadece bir aracıdır. Tempo Turizm ilgili sigorta şirketi tarafından iade yapılacağına, talebin kabul edileceğine, iade talebinin sigorta kapsamında işleme alınacağına dair herhangi bir hizmeti, taahhüdü ve/veya garantisi bulunmamaktadır. Müşteri, Tempo Turizm’den kaynaklanmayan nedenlerle Sigorta kapsamına alınmaması ve/veya sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmaması durumunda Madde 3 deki hükümlerce bilgilendirildiğini kabul eder.

5. MÜCBİR SEBEPLER VE DİĞER DEGİŞİKLİKLER

5.1. Doğal afetler (deprem, sel, yangın, heyelan, salgın hastalık, vs), olağanüstü haller (sıkıyönetim,

sokağa çıkma yasağı ilanları, terör, otel, havaalanı baskınları, uçak ele geçirmeler, savaş, kargaşa,

sınırların kapatılması, vs), halk hareketleri (grev, miting, yürüyüş, yol kapanması, vesaire), devletlerarası gerginlik, diplomatik kısıtlamalar, sağlık sorunları (salgın hastalık, yerel veya genel karantina, kısıtlayıcı diğer resmi tedbirler, vesaire), hava muhalefeti (kar yağışı, tipi, sis, fırtına, yıldırım düşmesi, vesaire), gümrük rejimi değişiklikleri veya ulaşım sektöründeki genel kısıtlamalar ile havayolu, tren, deniz veya karayolu ulaşım firmalarından herhangi birinin iflası veya tasfiyesi gibi özel kısıtlamalar ve bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi diğer bir sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, Tempo Turizm’in kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan Tempo Turizm’in sorumlu olmayacağı gibi, Tempo Turizm bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve Tempo Turizm’e maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez.

5.2 Uçak ve Tren saatlerinde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten, seferinin iptalinden, teknik aksaklıklardan dolayı meydana gelebilecek rötar ve gecikmelerden, havayolu, demiryolu şirketlerinin yapacağı değişikliklerden kesinlikle Tempo Turizm sorumlu olmayıp, muhatap, ilgili ulaşım araçları sahipleridir veya firmalarıdır. Müşteri, 28.09.1995 tarihinde yeniden düzenlenen 12.10.1923 tarihli Varşova Konvansiyonu hükümleri çerçevesinde uluslararası havacılık kuralları dâhilinde havayolu şirketleri tarafından uçuşlarda yapılacak değişiklikler dolayısı ile tur programında yaşanabilecek aksama ve düzenlemeleri kabul eder.

6-VİZE İŞLEMLERİ

6.1 Satın alınan hizmete vize işlemleri ve hizmetleri dahil değildir. Dileyen Müşteriler vize işlemlerini kendileri takip edebilirler. Ancak gezinin başlamasından iki ay önce gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak acentaya teslimi halinde ücreti mukabilinde vize danışmanlık hizmeti verilebilir.

6.2 Pasaportun tur bitiş tarihinden itibaren geçerlilik süresinin en az 6 ay olması gerekir. Bazı ülkelere daha kısa geçerlilik süresi olan pasaportlarla giriş yapılabilmektedir. Bu ülkelere girişte pasaport için istenen geçerlilik süresi tur programlarında ayrıca belirtilmiştir.  Bu sürenin az olmasından dolayı tüketicinin yurt dışına çıkamamasından ve pasaportun tahribatlı veya yırtık olmasından dolayı ülkelere girişte yaşanabilecek sorunlardan Müşteri sorumludur. Bu nedenle oluşabilecek zarar ve ziyan acentamızdan talep edilemez.

6.3 Vize işlemleri tamamen Elçilikler ve Konsoloslukların inisiyatifinde olup vizenin alınamaması veya tur tarihine yetişmemesinden acenta sorumlu tutulamaz.

6.4.Vize başuvurusu yapılan işlemlerin; vize redid ile, Tempo Turizm veya Müşteri tarafından yapılan tur iptali gibi durumlarda vize ücretine ait iade yapılmaz.

6.5 Vizenin alınamaması durumunda iptal/devir/değişiklik maddelerine göre hareket edilir.

6.6 Vize alınması o ülkeye giriş garantisi anlamına gelmez. Vizeleri tamam olmasına rağmen herhangi bir nedenle gidilen ülkeye sokulmayan veya Türkiye'den çıkışına izin verilmeyen müşterilere herhangi bir ücret iadesi yapılmayacak ve bu durumdan acenta sorumlu tutulmayacaktır

7. GENEL HÜKÜMLER

7.1. Tura katılan tüketicinin; valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.Tur esnasında kıymetli eşya ve para kayıplarından Tempo Turizm sorumlu değildir. Bagaj taşımlarında Müşteri havayollarının kurallarına (hava yolları şirketinin belirlediği ölçü ve ağırlıkta bagaj götürme ve getirme) uymak zorundadır.

7.2. Konaklama tesislerinde ya da hizmet sunan araç ve mekânlarda Müşteri'den dolayı oluşmuş hasar,zarar, kayıplardan Müşteri sorumludur ve Tempo Turizm’un uğrayabileceği zararlarda rücu hakkı saklıdır.

7.3.Turlarımızda ulaşım için kullanılan her türlü kara, hava ve deniz taşıtlarında meydana gelebilecek yaralanma, ölüm ve kayıplarda taşıyıcı firmaların sigortaları geçerlidir.

7.4. Tüketici, kendisine tur boyunca hizmet verecek olan rehber, tesis, acenta ve ulaşım aracı yetkililerinin bildirdiği kurallara uyacağını; üçüncü kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

7.5. Müşterinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Tempo Turizm yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış kabul edilir.

7.6. Gezilerimize evcil hayvan kabul edilmez.

7.7. Sözleşmenin Ekleri

Müşteri, Ek 1,  Ek 2,  Ek 3, Ek 4‘nın Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, Müşteri olarak Sözleşme ile eklerine ve belirtilen şartlar ile kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

7.8 Acentenin Sözleşmeye kısmen yada tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ https://tempotur.com.tr/kutahya-cizelgesi maddeleri uygulanır.

7.9 Tempo Turizm tarafından talep edilen değişiklik, düzeltme ve/veya ek bilgi ve belge taleplerinin, Müşteri tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Müşteriye aittir.

Ek 1 Ayrıntılı Tur Programı

Ek 2 Sigorta Poliçesi Genel ve Özel Şartları

Ek 3 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni, Aydınlatma Metni

Ek 4 Ticari Elektronik İleti İzni


AD-SOYAD:

TARİH:

İMZA:


YURT DIŞI PAKET TUR SÖZLEŞMESİ (PDF) ulaşmak için lütfen tıklayınız
EKLER:


Kütahya Çizelgesi için tıklayınız 
https://tempotur.com.tr/kutahya-cizelgesi

Seyahat Güvence Sigorta Poliçesi Genel ve Özel Şartlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız
https://tinyurl.com/42pjer39

Alternatif link için lütfen tıklayınız
https://tempotur.com.tr/seyahat-guvence-sigortasi-nedir

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni ulaşmak için lütfen tıklayınız